Term Dates

 

Autumn Term 2017

Start of term 7 September 2017

End of term 15 December 2017

Half term 16 October 2017 - 27 October 2017

Staff Inset 4 September - 6 September 2017

Spring Term 2018

Start of term 4 January 2018

End of term 30 March 2018

Half term 12 February - 16 February 2018

Staff Inset 2 January 2018

 

Summer Term 2018

Start of term 17 April 2018

End of term 13 July 2018

Half term 28 May - 1 June